MAKFED


Makine sektöründe ortak akılla stratejik kararlar alınması ve bu kararlar doğrultusunda çalışmaların daha verimli yapılmasını sağlamak üzere, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gerek birbiri ile ve gerekse kamuoyu ve bakanlıklarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından 2007 yılı başından itibaren çalışmalara başlanmış olup, bu çalışmaların sonucunda, "Makine Sanayi Sektör Platformu" projesi hayata geçirilmiştir.

Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) destekleriyle, Ocak 2007’de kurulan MSSP, zaman içinde sayıları 31’e ulaşan dernek, birlik ve odadan müteşekkil üyesi ile düşünsel bir platformdan öte, bir federasyonun üstlenebileceği birçok görevi yürütmüş ve sektörün ortak bir dile ve kültüre kavuşmasına önemli katkı sağlamıştır. 7 yıllık geçmişinde, sektörü yurt içindeki birçok zeminde temsil etmiş bulunan MSSP, ortak sorunlar ve çözümleri üzerine yaptığı çalışmalarla kamu nezdinde önemli bir muhatap olmuş, sektörel stratejilerin hazırlanmasında üyeleri ile birlikte topyekün görevler üstlenmiştir.

Platformun resmi bir yapıya bürünmesini teminen, makinenin farklı alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, 22 Kasım 2014 tarihinde attıkları imzaların ardından, 28 Kasım 2014 tarihinde İl Dernekler Müdürlüğüne yapılan resmi başvuruyla MAKFED ’i kurmuştur. Böylece, tabandan başlayan örgütlenme hamlesi zirveye ulaştırılmıştır.AMAÇ


Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun amacı, Türk Makina İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Makina Sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak :

-Üye Dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,
-Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak,
-Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır;


VİZYON ve MİSYON


Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun vizyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak”tır.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun misyonu “ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak"tır.MEYEM (Mesleki Yeterlilik Merkezi)


Merkezimiz, TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan akreditasyon ve yetkilendirme onaylarının alınmasının ardından MAKFED MEYEM resmi olarak faaliyete başlayacaktır..

Merkezimiz, “Makine Montajı Seviye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 4” Ulusal Yeterlilikleri kapsamında sınav ve belgelendirme yeri olarak faaliyet gösterecektir.

Makine Montajı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik Dokümanı için lütfen tıklayınız...!
Makine Montajı Seviye 4 Ulusal Yeterlilik Dokümanı için lütfen tıklayınız...!
Makine Bakımcısı Seviye 4 Ulusal Yeterlilik Dokümanı için lütfen tıklayınız...!

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜMÜZ


Merkezimiz;
* Belgelendirme sürecinde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsIzlIk hususlarINI etkileyecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemektedir.
* Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığınn öneminin bilincindedir. Çıkkar çatışmalarını yönetmektedir.
* Belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına almaktadır.
* Vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamaktadır.KALİTE POLİTİKAMIZ


* Kalite ile belgelendirilecek adayların,
* Çalışma ortamı ve koşulları ile personelin,
* Çevre duyarlılığı ve sorumluluğu ile toplumun,
* Yasal düzenlemelere uyulması ile devletin,
Sektörlere özgü ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, sunulan hizmet kollarına yeni değerler ekleme, Personel Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlama, geliştirme ve yaygınlaştırma yönünde zamanında, doğru, çağdaş ve kaliteli hizmet üretmektir.VİZYONUMUZ


* Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak, projeler geliştirmek,
* Uluslararası protokollere imza atmak, ortaklık kurmak, projelere katılmak,
* Sektörler Konseyi aracılığıyla, metal sektöründe kurulan sınav ve belgelendirme sisteminin, diğer sektörlere de yaygınlaştırılmasını sağlamak,
* Türk Endüstri ilişkiler sistemine, sınav ve belgelendirme sistemi ile yeni bir boyut getirmek,
* Uluslararası geçerli sertifika ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak,
* Sertifikalı iş gücü ile üretimin kalitesini, verimliliğini ve katma değerini arttırmak,
* Ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşımaktır.MİSYONUMUZ


MAKFED MEYEM;
* Çalışanın ve çalışmak isteyenin iş güvencesini birincil görevi kabul eder.
* Çalışanların ekonomik, meslekî, idari, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir.
* Tüm sektörlerde gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar.
* Faaliyetleri nedeni ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.İLKELERİMİZ


* Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık,
* Hizmetlerin temin, sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik,
* Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,
* Sektörlerin güçlendirilmesi adına işletme - çalışanlar işbirliği ile katılımcılık,
* Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk,
* Hizmetlerde kalite ve kişi memnuniyeti,
* Tüm sektör için sürdürülebilir kalkınma,
* Ar-Ge ve eğitim çalışmalarına öncelik,
* Diğer kamu, kurum ve kuruluşlar ile hızlı ve kaliteli bir koordinasyon.ORGANİZASYON ŞEMASI


Organizasyon Şemasını görüntülemek için lütfen tıklayınız...!

TÜRKAK AKREDİTASYON SERTİFİKASI


Akreditasyon Sertifikasını görüntülemek için lütfen tıklayınız...!